Algemene voorwaarden

Baby op komst

Algemene voorwaarden

Baby op komst

Artikel 1 | Identiteit van de ondernemer

Familyblend

Daalsesingel 51
3511 SW Utrecht

Tel: 06 21 813 970

KvK-nummer: 84453923

Artikel 2 | Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van online cursussen op Babyopkomst.tv.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden digitaal aan de consument beschikbaar gesteld.

Artikel 3 | Het aanbod

 1. Indien een cursus een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden cursus, inclusief digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Artikel 4 | De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Daar de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web- en betaalomgeving.

Artikel 5 | Herroepingsrecht

 1. Omdat uw aankoop een digitale inhoud betreft geldt er geen herroepingsrecht.
  Uw koop kan NIET meer ongedaan gemaakt worden vanaf het moment dat u begint met afspelen of downloaden van één of meerdere onderdelen van de aankoop.
 2. U gaat akkoord met het feit dat er geen herroepingsrecht geldt op het moment dat u één of meerdere cursussen bij ons aankoopt én gestart bent met het afspelen of downloaden van één of meerdere onderdelen van de cursus(sen).

Artikel 6 | Levering en duur overeenkomst

 1. Aangekochte cursussen zijn beschikbaar vanaf het moment dat de betaling van de consument is ontvangen.
 2. Consument ontvangt, na betaling, een bevestigingsmail met hierin een link naar haar persoonlijke pagina alwaar ze haar aankoop vindt.
 3. Consument behoudt toegang tot haar aankoop gedurende de periode die wordt vermeld bij aankoop van haar cursus(sen).

Artikel 7 | Gebruik

 1. De consument mag de door haar gekochte cursus(sen) alleen in huiselijke kring bekijken. Het is niet toegestaan de cursus(sen) en toebehoren, in gezelschappen te vertonen.
 2. De consument mag haar inlog alleen delen met haar (beval)partner. Het delen van haar inlog met anderen dan haar (beval)partner is ten strengste verboden.
 3. De consument en haar partner zijn vrij om de cursus net zo vaak te bekijken als ze willen. Echter, excessief gebruik, veel meer dan gemiddeld onder cursisten, kan door Familyblend worden aangeduid als fraude en resulteren in onmiddellijke afsluiting van de toegang van de consument tot haar cursus(sen).
 4. Cursist is verantwoordelijk voor het geheimhouden van haar inlog gegevens.
 5. Alle inhoud van de cursus(sen) is voor persoonlijk gebruik, mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, verzonden, uitgezonden of op enige andere manier geëxploiteerd worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Familyblend.
 6. Middels cookies en andere beveiligingsmiddelen kan Familyblend achterhalen of een cursist misbruik maakt van haar inlog of inhoud van cursus(sen) deelt/kopieert of op welke andere wijze dan ook openbaar maakt. Familyblend zal geleden schade verhalen bij betreffende cursist.

Artikel 8 | Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 9 | Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.